Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2023 r.

ZGODA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

Jesteśmy Adaptive Media (“Spółka”, “my”, “nas” lub “nasz”), spółką zarejestrowaną na Łotwie pod adresem Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201. Nasz numer VAT to LV44103107610.

Obsługujemy witrynę internetową https://www.testhut.pl/ (“Witryna”), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odnoszą się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają odnośniki do nich (“Warunki prawne”) (łącznie “Usługi”).

TestHut.pl to strona, która zapewnia kompletny i aktualny wybór kuponów, rabatów i promocji w jednym miejscu.

Można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +371 22324246, pocztą elektroniczną pod adresem info@adaptivemedia.lv lub pocztą na adres Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, Łotwa.

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą bezpośrednio między użytkownikiem, lub w imieniu podmiotu (“użytkownik”), a Adaptive Media.
Dotyczą one dostępu użytkownika do Usług i korzystania z nich. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, WYRAŹNIE ZABRANIA MU SIĘ KORZYSTANIA Z USŁUG I POWINIEN NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NICH.

Uzupełniające warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Usługach, są niniejszym wyraźnie włączone do poniższego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do okresowego wprowadzania zmian lub modyfikacji Warunków prawnych. Będziemy informować użytkownika o wszelkich zmianach, aktualizując datę “Ostatniej aktualizacji” wspomnianych Warunków prawnych, a użytkownik zrzeka się wszelkich praw do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami prawnymi, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Użytkownik będzie podlegał zmianom w Warunkach prawnych i zostanie uznany za poinformowanego o tych zmianach i akceptującego je poprzez dalsze korzystanie z Usług po dacie opublikowania zmian w Warunkach prawnych.

Usługi są przeznaczone dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia), muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Usług i pozostawać pod jego bezpośrednim nadzorem. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, musi poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków prawnych przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych w celu zachowania ich w swojej dokumentacji.

1. NASZE USŁUGI

Informacje dostarczane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby wymogowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie “Treści”), a także zawartych w nich znaków towarowych, znaków usługowych i logo (“Znaki”).

Nasza Treść i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami na Łotwie i na całym świecie.

Treści i Znaki są udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem w stanie, w jakim się znajdują, wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego lub do wewnętrznych celów biznesowych.

Korzystanie z naszych Usług

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków prawnych, w tym poniższej sekcji “DZIAŁANIA ZABRONIONE”, udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na:

 • dostęp do Usług; oraz
 • pobieranie lub drukowanie kopii jakiejkolwiek części Treści, do której użytkownik uzyskał prawidłowy dostęp.

wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznych celów biznesowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ,Treści lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu komercyjnym bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli użytkownik chce w jakikolwiek sposób korzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, powinien skierować swoje żądanie na adres: info@adaptivemedia.lv. Jeśli kiedykolwiek udzielimy użytkownikowi pozwolenia na publikowanie, powielanie lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, użytkownik musi zidentyfikować nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pojawiają się lub są widoczne podczas publikowania, powielania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Usług, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Jakiekolwiek naruszenie tych Praw Własności Intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków Prawnych, a prawo użytkownika do korzystania z naszych Usług zostanie natychmiast zakończone.

Twoje zgłoszenia

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą sekcją oraz sekcją “DZIAŁANIA ZABRONIONE” przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług, aby zrozumieć (a) prawa, które nam przysługują oraz (b) obowiązki, które na nas ciążą, gdy publikujemy lub przesyłamy jakiekolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Przesyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytanie, komentarz, sugestię, pomysł, opinię lub inne informacje dotyczące Usług (“Zgłoszenia”), użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej do takich Zgłoszeń. Użytkownik zgadza się, że będziemy właścicielem takiego Zgłoszenia i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co publikuje lub przesyła: Przesyłając nam Materiały za pośrednictwem dowolnej części Usług, użytkownik:

 • potwierdza, że przeczytał i zgadza się z naszymi “DZIAŁANIAMI ZABRONIONYMI” i nie będzie publikować, wysyłać, publikować, przesyłać ani przekazywać za pośrednictwem Usług żadnych Materiałów, które są niezgodne z prawem, nękające, nienawistne, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, zastraszające, obraźliwe, dyskryminujące, zagrażające jakiejkolwiek osobie lub grupie, jednoznacznie seksualne, fałszywe, niedokładne, oszukańcze lub wprowadzające w błąd;
 • w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Materiałów;
 • gwarantuje, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne lub że posiada niezbędne prawa i licencje do przesyłania takich Zgłoszeń oraz że jest w pełni upoważniony do przyznania nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do swoich Zgłoszeń; oraz
 • gwarantuje i oświadcza, że Zgłoszenia użytkownika nie stanowią informacji poufnych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Zgłoszenia i wyraźnie zgadza się zwrócić nam wszelkie straty, jakie możemy ponieść z powodu naruszenia przez użytkownika (a) niniejszego punktu, (b) praw własności intelektualnej osób trzecich lub (c) obowiązującego prawa.

3. REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) posiada zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (2) użytkownik nie ma mniej niż 13 lat; (3) użytkownik nie jest osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której zamieszkuje, a w przypadku osoby niepełnoletniej użytkownik uzyskał zgodę rodziców na korzystanie z Usług; (4) użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Usług za pomocą zautomatyzowanych lub skomputeryzowanych środków, czy to za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób; (5) użytkownik nie będzie korzystał z Usług w żadnym nielegalnym lub niedozwolonym celu; oraz (6) korzystanie przez użytkownika z Usług nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji mamy prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone lub dopuszczone.

Jako użytkownik Usług użytkownik zgadza się nie wykonywać:

 • Systematycznego pobierania danych lub innych treści z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, kompilacji, baz danych lub katalogów bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób uzyskania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkownika.
 • Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Usług związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usług i/lub zawartej w nich Treści.
 • Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Usługom.
 • wykorzystywać jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług w celu nękania, znęcania się lub szkodzenia innym osobom.
 • Niewłaściwie korzystać z naszych usług wsparcia lub składać fałszywe zgłoszenia dotyczących nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.
 • Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub linków do Usług.
 • Przesyłanie lub przekazywanie (lub próby przesłania lub przekazania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Usług przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, upośledzają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.
 • Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, botów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyłudzania danych.
 • Usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek Treści.
 • Próby podszywania się pod innego użytkownika lub osobę lub używania nazwy użytkownika innego członka.
 • Przesyłanie lub transmitowanie (lub próba przesłania lub transmitowania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi czystych formatów wymiany grafiki (“gifów”), pikseli 1 × 1, robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych systemów (czasami określanych jako “oprogramowanie szpiegujące” lub “mechanizmy gromadzenia pasywnego” lub “pcm”).
 • Ingerować w Usługi, zakłócać ich działanie lub powodować nadmierne obciążenie Usług lub sieci lub usług z nimi połączonych.
 • Nękać, denerwować, zastraszać ani grozić jakimkolwiek naszym pracownikom lub agentom zaangażowanym w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na rzecz użytkownika.
 • Próby obejścia jakichkolwiek środków Usług mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usług lub jakiejkolwiek ich części.
 • Kopiowania lub dostosowywania oprogramowania Usług, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywanie, dekompilacja, dezasemblacja lub inżynieria wsteczna jakiegokolwiek oprogramowania w jakikolwiek sposób stanowiącego część Usług.
 • Z wyjątkiem przypadków wynikających ze standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi do oszukiwania lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Usług, ani używać lub uruchamiać jakichkolwiek nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystać z usług agenta zakupów lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów w ramach Usług.
 • Nieuprawnionego korzystania z Usług, w tym gromadzenia nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystać z Usług w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Usług i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 • Sprzedawać lub w inny sposób używać swojego profilu.
 • Korzystać z Usług w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów.

5. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Usługi nie oferują użytkownikom możliwości przesyłania lub publikowania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Usługach, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie “Wkładami”). Materiały mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie Przesyłane materiały mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Usług. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Materiały, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Wkładu użytkownika nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw osobistych osób trzecich.
 • Użytkownik jest twórcą i właścicielem lub posiada niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i uprawnienia do korzystania i upoważniania nas, Usług i innych użytkowników Usług do korzystania z jego Wkładu w dowolny sposób przewidziany w Usługach i niniejszych Warunkach prawnych.
 • Użytkownik posiada pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej we Wkładach użytkownika na wykorzystanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Wkładów użytkownika w dowolny sposób przewidziany w Usługach i niniejszych Warunkach prawnych.
 • Wkład użytkownika nie jest fałszywy, niedokładny ani wprowadzający w błąd.
 • Wkład użytkownika nie stanowi niezamówionej lub niedozwolonej reklamy, materiałów promocyjnych, piramid finansowych, łańcuszków, spamu, masowych wysyłek ani innych form nagabywania.
 • Wkład użytkownika nie jest obsceniczny, lubieżny, sprośny, agresywny, napastliwy, oszczerczy, zniesławiający lub w inny sposób budzący zastrzeżenia (zgodnie z naszą decyzją).
 • Wkład użytkownika nie może nikogo ośmieszać, wyszydzać, dyskredytować, zastraszać ani wykorzystywać.
 • Wkład użytkownika nie jest wykorzystywany do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) jakiejkolwiek innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy osób.
 • Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa, regulacji ani zasad.
 • Wkład użytkownika nie narusza prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
 • Wkład użytkownika nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa dotyczących pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobra małoletnich.
 • Wkład użytkownika nie może zawierać żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Wkład użytkownika nie narusza w żaden inny sposób postanowień niniejszych Warunków prawnych ani obowiązujących przepisów prawa ani regulacji, ani nie zawiera linków do materiałów naruszających te postanowienia.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków prawnych i może skutkować, między innymi, zakończeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Usług.

6. LICENCJA NA WKŁAD

Użytkownik i Usługi zgadzają się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe podane przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i jego wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne informacje zwrotne dotyczące Usług, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać i udostępniać te informacje w dowolnym celu bez rekompensaty dla użytkownika.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do Wkładów użytkownika. Użytkownik zachowuje pełne prawo własności do wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z jego Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub stwierdzenia zawarte we Wkładach użytkownika w jakimkolwiek obszarze Usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Usług i wyraźnie zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z jego Wkładami.

7. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Usługi mogą zawierać (lub użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych (“Witryny internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do osób trzecich lub od nich pochodzące (“Treści osób trzecich”). Takie Witryny internetowe osób trzecich i Treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Usług, ani za jakiekolwiek Treści osób trzecich publikowane, dostępne za pośrednictwem lub instalowane z Usług, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki w zakresie prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, otwieranie linków lub zezwolenie na korzystanie lub instalację jakichkolwiek Witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek Treści osób trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia przez nas. Jeśli użytkownik zdecyduje się opuścić Usługi i uzyskać dostęp do Witryn internetowych osób trzecich, użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robi to na własne ryzyko i powinien mieć świadomość, że niniejsze Warunki prawne nie mają już zastosowania. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i politykami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzi z Usług lub odnoszącymi się do wszelkich aplikacji używanych lub instalowanych z Usług. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami – są one dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a wybraną osobą trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie zatwierdziliśmy produktów lub usług oferowanych na Stronach Internetowych Osób Trzecich, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto użytkownik nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika lub szkody wyrządzone użytkownikowi w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z Treści stron trzecich lub kontaktu ze stronami internetowymi stron trzecich.

8. REKLAMODAWCY

Zezwalamy reklamodawcom na wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Usług, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe. Zapewniamy jedynie miejsce na umieszczenie takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

9. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolnego Wkładu użytkownika lub dowolnej jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Usług lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: https://www.swiatkodowrabatowych.pl/polityka-prywatnosci/. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Informujemy, że Usługi są hostowane na Łotwie. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów prawa na Łotwie, wówczas poprzez dalsze korzystanie z Usług użytkownik przekazuje swoje dane na Łotwę i wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie swoich danych w tym też kraju.

11. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w mocy podczas korzystania przez użytkownika z Usług. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W USŁUGACH LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownikowi zabrania się rejestrowania i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

12. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszych Usługach. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Mogą wystąpić problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych z Usługami, skutkujące przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, korekty, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Usług lub korzystania z nich podczas przestojów lub przerw w świadczeniu Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

13. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Prawne podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem łotewskim, a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli miejsce pobytu użytkownika znajduje się w UE, a użytkownik jest konsumentem, dodatkowo przysługuje mu ochrona zapewniana przez obowiązujące przepisy prawa w kraju zamieszkania. Użytkownik i Adaptive Media wyrażają zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Valmiera, co oznacza, że użytkownik może wnieść roszczenie w celu obrony swoich praw ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków prawnych na Łotwie lub w kraju UE, w którym zamieszkuje.

14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami prawnymi (każdy z nich zwany “Sporem”, a łącznie “Spory”) wniesionych przez użytkownika lub przez nas (indywidualnie “Strona”, a łącznie “Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę nieformalnego negocjowania wszelkich Sporów (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony przez jedną ze Stron.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków między Stronami niniejszych Warunków prawnych będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, które obowiązują w momencie złożenia wniosku o arbitraż i których przyjęcie stanowi akceptację niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu jest Valmiera, Łotwa. Językiem postępowania będzie język angielski. Właściwymi przepisami prawa materialnego jest prawo łotewskie.

Ograniczenia

Strony uzgadniają, że arbitraż będzie ograniczony do Sporu pomiędzy Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, (a) żaden arbitraż nie może być łączony z jakimkolwiek innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do arbitrażu Sporu na podstawie pozwu zbiorowego lub wykorzystania procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wnoszenia Sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym wiążącego arbitrażu w drodze nieformalnych negocjacji: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie żądania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż Sporu objętego częścią niniejszego postanowienia uznaną za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w sądach wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

15. KOREKTY

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

16. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH, (3) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERW LUB ZAPRZESTANIA TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PRZEZ OSOBY TRZECIE I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE ZAPEWNIAMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ SYTUACJI I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

17. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONY ZYSK, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO ZERA. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ DO NIEGO ZASTOSOWANIA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

18. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z: (1) korzystania z Usług; (2) naruszenia niniejszych Warunków prawnych; (3) jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (4) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Usług, z którym użytkownik połączył się za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, za które użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, gdy tylko się o nich dowiemy.

19. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać określone dane przesyłane przez użytkownika do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług, a także dane dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyła lub które odnoszą się do jakiejkolwiek czynności podjętej przez niego przy korzystaniu z Usług. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do podejmowania działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

20. INNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między nami a użytkownikiem. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za oddzielne od niniejszych Warunków prawnych i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z Usług między użytkownikiem a nami nie powstaje stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani agencji. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam na podstawie ich sporządzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich środków obrony wynikających z elektronicznej formy niniejszych Warunków prawnych oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków prawnych.

21. KONTAKT

W celu rozpatrzenia skargi dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług, prosimy o kontakt pod adresem:

Adaptive Media
Ulica Cesu 19
Łotwa, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Telefon: +371 22324246
info@adaptivemedia.lv

Back to top button
Close